top of page
  • Writer's pictureplbennett

Mbingu ni nini


Mbingu ni neno tunalotumia mara nyingi kumaanisha vitu tofauti. Tunapotazama angani, tunasema ‘tunatazama juu mbinguni’. Mvua inaponyesha tunasema, ‘Mbingu zimefunguka’. Tunapozungumza juu ya Mungu, tunasema, ‘Yeye anaishi mbinguni’. Na katika hali zote, tuko sahihi.


Mungu alipoziumba Mbingu na Ardhi katika mapambazuko ya uumbaji wetu, mbingu zilizoumbwa hapa zilikuwa angahewa juu yetu, anga ambayo inahifadhi jua, mwezi, nyota na vitu vingine vyote vya anga. Lakini hii isichanganywe na ufalme wa Mbinguni, ambapo Mungu anaishi. Mbingu, sehemu ya Ulimwengu wetu, ni mahali panapoonekana sana katika ulimwengu wetu wa asili. Lakini Mbinguni, ambako Mungu anaishi, ni mahali pengine kabisa!


Mbingu ni ufalme wa kiroho, mahali halisi kabisa. Lakini haipo katika ulimwengu wetu wa kimwili. Mungu ni Roho, kwa hiyo anaishi katika ulimwengu wa kiroho. Ingawa hatujui Mbingu ni wapi, tunajua mwelekeo; na huko ni kwenda juu zaidi ya mbingu. Katika Mwanzo 11:1-7, wanadamu hujenga mnara wa kufika mbinguni, “Bwana akashuka ili auone mji na mnara walioujenga wanadamu” [Mwanzo 11:5]. Na katika mstari wa 7, Bwana anaendelea kusema na Yesu na Roho Mtakatifu, akithibitisha kwamba Wata‘shuka’ kuvuruga lugha yao [ya wanadamu] na kuwatuma sehemu mbalimbali za ulimwengu. Kwa hiyo tunajua kwamba Mbingu ni juu ili Mungu ashuke.


Mbingu ni makao ya Yehova Mungu na Yesu Kristo. Ingawa pia ni nyumba ya Roho Mtakatifu, kwa sasa anakaa pamoja nasi duniani. Tunapotazama juu angani au mbingu, tunatazamakumbingu, lakini hatuangalii Ufalme wa Mbinguni. Ingawa neno mbingu au 'mbingu' zote zinatumika kwa kubadilishana, ni ufalme wa Mbinguni ambao Yesu alikuja kutuambia kuhusu na jinsi ya kufika huko kupitia Yeye. Hadi wakati huo, hakuna aliyejua kulikuwa na Ufalme wa Mbinguni unaongoja kukumbatia ubinadamu, jinsi ya kuufikia, au kwamba tunapaswa kujaribu kufika huko. Yesu anatufundisha kwamba alikuja kutoka Mbinguni, na baada ya kufufuka kutoka kwa wafu, alirudi Mbinguni. Pia anatufundisha kwamba Mungu, Baba yake, anaishi Mbinguni na kwamba Roho Mtakatifu angeshuka kutoka Mbinguni na kuishi pamoja nasi katika Dunia ambayo anayo. Injili - Mathayo, Marko, Luka na Yohana- zinatufundisha sote kuhusu ufalme wa Mbinguni.


Kuna maandiko mengi ambapo Mungu anazungumza kuhusu Mbingu, mbingu za kimwili tunazoziona tunapotazama juu angani na mahali pa kiroho anapoishi.


Katika Mwanzo 15:5, Mungu anamwambia Abrahamu kwamba mataifa mengi yatazaliwa kupitia yeye na kumwambia Abrahamu “Tazama sasa mbinguni, uzihesabu nyota, kama unaweza kuzihesabu,” akimaanisha mbingu halisi ambayo Abrahamu angeweza. ona. Na katika Isaya 66:1-2 Mungu anazungumza juu ya uweza wake na kutangaza kwamba Mbingu ni kiti chake cha enzi na Dunia ni mahali pa kuweka miguu yake, kwa hiyo anatawala Mbingu na Dunia, na tunajua kutokana na marejeo haya ya Biblia kwamba Mbingu ni juu na Dunia iko. hapa chini.


Kitabu cha Ufunuo kinatoa umaizi mzuri juu ya Mbingu; yaliyopita, ya sasa na yajayo. Na siku moja, ufalme wa Mungu wa Mbinguni utashushwa duniani ... utakuwa Mbinguni duniani! [Ufunuo 21].


Mbingu ndio mwisho wetu! Kwanza juu kule, kisha chini hapa.


Maandiko

Mwanzo Sura ya 1

Injili - Mathayo, Marko, Luka na Yohana

Ufunuo Sura ya 21


Inayofuata katika mfululizo: Injili ni nini?

0 comments

Recent Posts

See All

Nifanyeje Kuwa Mkristo

“Ukitangaza kwa kinywa chako kwamba Yesu ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, utaokoka. Soma Warumi 10:8-10 ili kuelewa andiko hili katika muktadha. Wewe ni Mkris

Mkristo ni nini

Mkristo ni nini? Kuwa Mkristo ni kuwa kama Yesu Kristo, kuwa ‘waigaji wa Kristo’, kuishi na kupenda kama alivyofanya. Wote walio wanafunzi [wafuasi] wa Yesu Kristo wakati huo, sasa na wakati ujao wana

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page